Hỗ trợ, xây dựng hệ thống automation kết nối quá trình sales – marketing. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng. Phát hiện khách hàng tiềm năng lên quy trình chăm sóc cũng như xây dựng mindmap tổng thể.

Gói Setup Automation 1

 

Gói Setup Automation 2

 

Gói Setup Automation 3

 

Gói Bảo Trì Hàng Tháng